مناسب ترین دستگاه تصفیه آب برای مصارف خانگی

دستگاه مورد نیاز برای مصرف خانگی، مطابق با تکنولوژی ro ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است.

این  دستگاه  به دلیل دارا بودن 6 و الی 7 فیلتر متفاوت، علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب و کاهش قابل توجه‌ سنگینی (tds) و سختی (th) آب، قادر است توسط فیلتر ششم مواد معدنی مورد نیاز بدن را پس از  تصفیه  کامل به آب اضافه نماید.مناسب برای کسانی که میخواهند مواد معدنی و کانی ها بصورت کامل در آب آشامیدنیشان وجود داشته باشد.

دستگاه شش مرحله ای ro، با توجه به دارا بودن پمپ تامین فشار، برای مناطقی که فشار آب ورودی کمتر از حد نرمال است نیز مناسب می باشد.

این  دستگاه  دارای تانک تحت فشار 12 یا 16 لیتری نیز هست که امکان ذخیره آب را به مصرف کننده میدهد.

Devices for home use, according to the technology ro (or reverse osmosis desalination) for areas where the water contains excessive amounts of dissolved solids is normally designed.
This is due to the 6 to 7 different filters, in addition to the removal of suspended particles and chemical gases in the water and a significant reduction in weight (tds) and hardness (th) water filter capable sixth minerals needed by the body after thorough cleaning with water added. (For those who want to minerals and mineral water are completely Shamydnyshan exist.

The six-stage ro, due to having a supply pump pressure, for areas where the water pressure is lower than normal is appropriate.
It has a 12 or 16-liter tank pressure is also possible that the water supply to the consumer.

Buy treating water safe, home water purifier water Safe, Safe water system, water treatment Tehran, Karaj water treatment system, water system, Safe, Safe site water, water company, Safe, Safe sale Water Purifier, Water Purifier Water Safe price, price of water, Safe, Safe water agency water, water agencies in Tehran, Safe, Safe water agency