اهمیت دستگاه تصفیه اب

با توجه به اینکه پرسش درباره چگونگی کیفیت آب آشامیدنی رو به فزونی است ، مردم در سراسر دنیا خیلی پیش از این در صدد یافتن راههایی جهت بالا بردن کیفیت آب آشامیدنی خود هستند.

منشاء 80% بیماری های انسان، عدم دسترسی به آب سالم است. افزایش جمعیت و رشد آلودگی های صنعتی باعث کاهش کیفیت آب حتی در شهرهایی که در قدیم آب گوارا داشتند شده است. نفوذ آلودگی ها به منابع آب باعث افزایش بیماری هایی نظیر وبا، اسهال، تیفوئید و انواع عفونت های پوستی گوارشی شده و ازدیاد املاح و مواد زائد و سموم موجود در آب (نظیر نیترات و نیتریت) می تواند باعث ایجاد بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های کلیوی و یا حتی ناراحتی های عصبی شود.

With regard to the question of how the quality of drinking water is growing, many people around the world before trying to find ways to enhance the quality of their drinking water.
The source of 80% of human diseases, lack of access to safe water. Increasing population growth and industrial pollution affecting the quality of water even in cities that had been in the past with fresh water. Penetration of pollutants into water sources increased diseases such as cholera, diarrhea, typhoid and various skin infections and digestive salts and excess waste and toxins in the water (such as nitrate and nitrite) can cause diseases such as cancer, disease, renal or neurological disorders.

Water treatment Water Safe, buy filtration water safe, the water safe, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj, water purification, water purification units, Safe, Safe water system, water site Safe, Safe water company, the price of water Safe , representing the water treatment system, water purification soft sales representative Vatr, water Safe

مطالب مرتبط